ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Login) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้แล้วทั้งหมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชันนี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ “แอปพลิเคชัน” จะหมายความถึง แอปพลิเคชัน DeeMoney mobile application ซึ่งให้บริการโดย บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด (“ดีมันนี่”) และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นใดที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากแอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Version) เวอร์ชันสำหรับเว็บไซต์ (Website Version) และเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version) เช่น Apple Watch เป็นต้น

คำนิยาม

"ผู้รับเงิน" หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการโอนเงิน

"ผู้ส่ง" หมายถึง บุคคลที่กระทำการโอนเงินผ่านบริการออนไลน์ของ ดีมันนี่

1. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด อาทิ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคา อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิของดีมันนี่ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ดีมันนี่ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ใช้งาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือดำเนินการอื่นใดอันจะทำให้ดีมันนี่ต้องเสียประโยชน์เกินสมควร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากดีมันนี่ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่ได้กำหนดหรืออาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น ๆ

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของดีมันนี่ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีมันนี่ก่อนดำเนินการ

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของดีมันนี่ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน โดยดีมันนี่ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแอปพลิเคชันนี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดีมันนี่ก่อนดำเนินการ

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

2.1 แอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างประเทศเท่านั้น ดีมันนี่มิได้ให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการลงทุนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ อีกทั้งไม่ให้ถือว่าดีมันนี่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนของท่าน และไม่ให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แต่อย่างใด

เนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันนี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) ดีมันนี่ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน โดยดีมันนี่ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชั่น และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในทุกกรณี

2.2 ดีมันนี่ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด และดีมันนี่ไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้ปราศจากซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบ หรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส โทรจันฮอร์ส หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น โดยดีมันนี่ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

2.3 ดีมันนี่สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

2.4 บทความหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่นำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชันนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งดีมันนี่ได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความนั้นเป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีมันนี่ หรือแสดงว่าดีมันนี่เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว

2.5 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ดีมันนี่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน จะไม่รับผิดในความผิดพลาดใด ๆ ของแอปพลิเคชัน หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าดีมันนี่จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

แอปพลิเคชันนี้มีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของดีมันนี่ ดีมันนี่ไม่ได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และดีมันนี่ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection Policy)

5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

ดีมันนี่ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของดีมันนี่ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

6. รหัสประจำตัว (Username ) และรหัสผ่าน (Password)

6.1 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านในแอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ดีมันนี่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี

6.2 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ดีมันนี่กำหนด ทั้งนี้ ดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ดีมันนี่สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิดีมันนี่ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. บริการ

8.1. โดยการกรอกข้อมูลและการยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำคำสั่งโอนเงิน และโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือว่าผู้ส่งแจ้งให้ดีมันนี่ดำเนินการโอนเงินที่ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวตามที่ดีมันนี่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คำสั่งโอนเงินของแต่ละบุคคลถือเป็นข้อตกลงแยกต่างหากระหว่าง ดีมันนี่ และผู้ส่ง ซึ่งจำกัดเฉพาะการโอนเงินที่ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น ดีมันนี่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใดจะไม่มีกำหนดขอบข่ายงานหรือข้อตกลงหลักระหว่างผู้ส่งกับดีมันนี่ ซึ่งบังคับให้ดีมันนี่ดำเนินการกับทุกคนและการทำธุรกรรมโอนเงินต่อมา ผู้ส่งจะต้องแจ้งให้ผู้รับเงินโอนทราบด้วย

8.2. ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับโดยทั่วไปการโอนผ่านบัญชีมักใช้เวลา 5 วันทำการ สำหรับการโอนเงินตามปกติ สำหรับบางประเทศ บริการอาจล่าช้าหรืออาจมีข้อจำกัดอื่น ๆ

9. การระงับ/ ยกเลิก/ คืนเงิน

9.1. ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ส่งเงินทำธุรกิจร่วมกับบุคคลบางคนหรือบางประเทศ ดีมันนี่ จำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดตามรายชื่อที่รัฐบาลของประเทศและเขตปกครองที่เราทำธุรกิจจัดหาให้ได้แก่ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) ของกรมธนารักษ์ ประเทศสหรัฐฯ, สหภาพยุโรป และสำนักงาน ปปง. เป็นต้น หากมีชื่อตรงตามที่ระบุ ดีมันนี่จะวิเคราะห์การทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่าชื่อที่ตรงกันคือบุคคลในรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ดีมันนี่มีสิทธิที่จะร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักฐานการระบุตัวตนจากผู้ส่งหรือผู้รับเงินที่ระบุ ซึ่งอาจทำให้การทำธุรกรรมล่าช้า (รวมถึงการโอนเงินที่เกิดและเป็นผลนอกประเทศสหรัฐอเมริกา) ในบางกรณี ดีมันนี่อาจจำเป็นต้องระงับจำนวนเงินที่ได้รับ ซึ่งการคืนเงินที่ได้รับจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมทั้งข้อบังคับที่มุ่งป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย)

9.2. คุณมีสิทธิขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินผ่านเว็บไซต์ดีมันนี่ ภายใน 14 วัน การขอยกเลิกต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลที่ support@dee.money อย่างไรก็ตาม สิทธิในการยกเลิกนี้ไม่สามารถใช้ได้หากเราได้จ่ายเงินให้กับผู้รับเงินก่อนที่จะได้รับคำขอยกเลิกของคุณ เมื่อคุณใช้สิทธิขอยกเลิกก่อนที่เราจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน เราจะคืนเงินต้นของการโอนให้กับคุณและจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ อย่างไรก็ตาม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการโอนให้แก่คุณหากคำสั่งโอนเงินถูกยกเลิกตามคำขอของคุณ

9.2 เราจะคืนเงินให้กับคุณตามจำนวนเงินที่โอนในอัตราแลกเปลี่ยนของดีมันนี่ที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาที่มีการคืนเงิน แต่อย่างน้อยก็ตามมูลค่าของจำนวนเงินที่โอนตราบเท่าที่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน วิธีการคืนเงินยังคงเป็นไปตามดุลพินิจของดีมันนี่ โดยทั่วไปการชำระเงินดำเนินการผ่านบัญชีธนาคาร ในบางกรณี การคืนเงินอาจจำเป็นต้องดำเนินการผ่านสำนักงานตัวแทน

9.4. ดีมันนี่มีความรับผิดชอบต่อคุณในการดำเนินการโอนเงินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งหมายความว่าเราจะคืนเงินต้นของการโอนและค่าธรรมเนียมการโอนให้คุณหากการโอนเงินล้มเหลวหรือผิดพลาดเนื่องจากความผิดของเรา

10. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

บริษัทสวัสดีช้อป จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการต่างๆของบริษัท (“บริการ”) มาโดยตลอด บริษัทจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงสำหรับการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทกำหนดให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้น บริษัทยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขส่วนบุคคลโดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นโยบายฯ ฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นโยบายฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นโยบายฯ ฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้นโยบายฯ ฉบับนี้

นโยบายฯ ฉบับนี้จะใช้กับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่ท่านได้อนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึง โดยรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล LINE ID รูปถ่ายบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) หมายเลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประชาชน รูปถ่ายของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งบริษัทได้รับเมื่อบริษัทดำเนินการตรวจสอบใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ ข้อมูลการทำธุรกรรม ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท และ/หรือความสนใจของท่านเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

2. การเก็บรวบรวม และการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทไม่ว่าข้อมูลใด เช่น การให้ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยบริษัทแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายฯฉบับนี้แล้ว

บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ และ/หรือความชอบของท่าน และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ ของท่านด้วยการใช้คุกกี้ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของบริษัท โดยคุกกี้ที่อยู่ในเว็บไซด์ และแอปพลิเคชันของบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ และบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

ในการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันของบริษัท แอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือการติดต่อโดยวิธีการอื่นใด บริษัทอาจดำเนินการบันทึกข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อใช้เป็นหลักฐาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อติดตามความพึงพอใจของท่าน เพื่ออบรมบุคลากร เพื่อประเมินผลงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบของบริษัท

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การให้บริการต่างๆของบริษัทแก่ท่าน

 • การวิจัย ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ หรือการพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

 • การบริหาร และจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

 • การใช้สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทกับท่าน

 • การปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการภายในของบริษัท หรือบริษัทในเครือ

 • การดำเนินการ หรือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเอง หรือของบริษัทในเครือ หรือของบุคคลอื่น

 • การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

4.1 ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ให้บริการแก่บริษัทซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ และต้องสอดคล้องกับนโยบายฯ นี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเพียงเท่าที่จำเป็น (need-to-know basis) เท่านั้น

 • ที่ปรึกษาวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

 • ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์

 • ผู้ให้บริการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการในการจัดทำข้อมูลและสถิติด้วย

 • ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร

 • ผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน

 • ผู้ให้บริการทางด้าน Cash management หรือ ตัวแทนรับชำระเงินต่างๆ

 • ผู้ให้บริการในการดำเนินการเรื่องการจัดทำ จัดเก็บ เอกสาร และสิ่งพิมพ์

 • สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทใช้บริการในการให้บริการแก่ท่าน

 • ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ กรมการปกครอง (DOPA) หรือกรมบังคับคดี (LED) เป็นต้น

4.2 พันธมิตรของบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่มีข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับบริษัท เช่น สถาบันการเงินต่างๆ บริษัทคู่ค้า ตัวแทนขาย ผู้รับจ้าง Outsource ในการดำเนินการธุรกิจ เป็นต้น

4.3 บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือคำสั่งของหน่วยงานตุลาการให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

4.4 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะโอนสิทธิ และหน้าที่ของบริษัท รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด การควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท บริษัทจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับโอน (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) โดยสิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฯ ฉบับนี้ด้วย

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 4.1-4.4 ข้างต้น อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศไทย หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ได้

5. สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัท หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน

5.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่บริษัทจัดเก็บไว้ หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมทั้ง ท่านยังสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ

5.3 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย

5.4 การลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอน หรือคัดค้านการเก็บใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.5 การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.6 การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านรับทราบว่าสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 5.1-5.6 ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านหากบริษัทมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว

6. ระยะเวลาที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันคือระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท เป็นต้น

7. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. Call Center 02-821-5555

8. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดีมันนี่เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้