ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน โอนเงินไปต่างประเทศ ของ DeeMoney

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Login) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้แล้วทั้งหมด โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในแอปพลิเคชันนี้ และเมื่อท่านได้เข้าใช้แอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชันนี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ “แอปพลิเคชัน” จะหมายความถึง แอปพลิเคชัน DeeMoney Mobile Application ซึ่งให้บริการโดย บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด (“ดีมันนี่”) และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นใดที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากแอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น และให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (Computer Version) เวอร์ชันสำหรับเว็บไซต์ (Website Version) และเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)

คำนิยาม

"ผู้รับเงิน" หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการโอนเงิน

"ผู้ส่ง" หมายถึง บุคคลที่กระทำการโอนเงินผ่านบริการออนไลน์ของ ดีมันนี่

1. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด อาทิ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคา อัตราแลกเปลี่ยน เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิของดีมันนี่ หรือผู้ให้อนุญาตแก่ดีมันนี่ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ใช้งาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และจะต้องไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือดำเนินการอื่นใดอันจะทำให้ดีมันนี่ต้องเสียประโยชน์เกินสมควร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากดีมันนี่ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่ได้กำหนดหรืออาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น ๆ

ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของดีมันนี่ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญหาใด ๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากดีมันนี่ก่อนดำเนินการ

1.2 บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของดีมันนี่ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน โดยดีมันนี่ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด

1.3 เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแอปพลิเคชันนี้ บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช้การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ท่านต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดีมันนี่ก่อนดำเนินการ

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

2.1 แอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างประเทศเท่านั้น ดีมันนี่มิได้ให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการลงทุนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ อีกทั้งไม่ให้ถือว่าดีมันนี่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนของท่าน และไม่ให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างท่านที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แต่อย่างใด

เนื้อหาที่แสดงบนแอปพลิเคชันนี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) ดีมันนี่ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน โดยดีมันนี่ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชั่น และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในทุกกรณี

2.2 ดีมันนี่ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด และดีมันนี่ไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้ปราศจากซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบ หรือข้อมูลในระบบของท่าน อาทิ ไวรัส โทรจันฮอร์ส หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น โดยดีมันนี่ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

2.3 ดีมันนี่สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ท่านใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

2.4 บทความหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่นำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชันนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งดีมันนี่ได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความนั้นเป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีมันนี่ หรือแสดงว่าดีมันนี่เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว

2.5 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ ดีมันนี่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน จะไม่รับผิดในความผิดพลาดใด ๆ ของแอปพลิเคชัน หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าดีมันนี่จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

แอปพลิเคชันนี้มีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของดีมันนี่ ดีมันนี่ไม่ได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และดีมันนี่ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

4. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ท่านได้ทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยดีมันนี่ รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ครอบคลุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน และการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน โดยดีมันนี่ขอให้ท่านมั่นใจว่า

4.1 ท่านจะได้รับแจ้ง และ/หรือ ได้รับความสะดวกในการศึกษารายละเอียดที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของดีมันนี่

4.2 ในขั้นตอนการลงทะเบียน ดีมันนี่จะใช้ข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

4.2.1 การส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (One Time Password) หรือ OTP ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุในขั้นตอนของการลงทะเบียน เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันด้วยตนเอง

4.2.2 การติดต่อ ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับดีมันนี่ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน

4.2.3 การเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลตามเอกสารที่ออกโดยรัฐ ซี่งเอกสารดังกล่าวอาจปรากฏข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็น เช่น ข้อมูลศาสนา ในการนี้ ดีมันนี่จะใช้ข้อมูลตามรายการที่ท่านให้ไว้ในการลงทะเบียนเท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลไปใช้งานหรือดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่งผลให้ข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นดังกล่าวมีสภาพเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

4.2.4 การใช้งานภาพจำลองใบหน้าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Data) ของท่าน ดีมันนี่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนสำหรับการใช้บริการเท่านั้น

4.3 ในการทำธุรกรรม ข้อมูลของท่าน (ผู้รับเงินและผู้ส่ง) ที่อยู่ในความดูแลของดีมันนี่ ดีมันนี่จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง การเปิดเผยหรือส่งต่อไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลจะมีขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับธนาคารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริการทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

ดีมันนี่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงหลักการและมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของดีมันนี่ ได้ทาง https://help.deemoney.com/terms-and-conditions/privacy-policy/undefined

5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

ดีมันนี่ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของดีมันนี่ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

6. รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)

6.1 ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านในแอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ดีมันนี่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี

6.2 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ดีมันนี่กำหนด ทั้งนี้ ดีมันนี่ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ ดีมันนี่สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิดีมันนี่ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. บริการ

8.1. โดยการกรอกข้อมูลและการยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำคำสั่งโอนเงิน และโดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ถือว่าผู้ส่งแจ้งให้ดีมันนี่ดำเนินการโอนเงินที่ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวตามที่ดีมันนี่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ คำสั่งโอนเงินของแต่ละบุคคลถือเป็นข้อตกลงแยกต่างหากระหว่าง ดีมันนี่และผู้ส่ง ซึ่งจำกัดเฉพาะการโอนเงินที่ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น ดีมันนี่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น ไม่ว่าในช่วงเวลาใดจะไม่มีกำหนดขอบข่ายงานหรือข้อตกลงหลักระหว่างดีมันนี่กับผู้ส่ง ซึ่งบังคับให้ดีมันนี่ดำเนินการกับทุกคนและการทำธุรกรรมโอนเงินต่อมา ผู้ส่งจะต้องแจ้งให้ผู้รับเงินโอนทราบด้วย

8.2. ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับโดยทั่วไปการโอนผ่านบัญชีมักใช้เวลา 5 วันทำการ สำหรับการโอนเงินตามปกติ สำหรับบางประเทศ บริการอาจล่าช้าหรืออาจมีข้อจำกัดอื่น ๆ

9. การระงับ/ ยกเลิก/ คืนเงิน

9.1. ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ส่งเงินทำธุรกิจร่วมกับบุคคลบางคนหรือบางประเทศ ดีมันนี่ จำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดตามรายชื่อที่รัฐบาลของประเทศและเขตปกครองที่เราทำธุรกิจจัดหาให้ได้แก่ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) ของกรมธนารักษ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และสำนักงาน ปปง. เป็นต้น หากมีชื่อตรงตามที่ระบุ ดีมันนี่จะวิเคราะห์การทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่าชื่อที่ตรงกันคือบุคคลในรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ดีมันนี่มีสิทธิที่จะร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติมและหลักฐานการระบุตัวตนจากผู้ส่งหรือผู้รับเงินที่ระบุ ซึ่งอาจทำให้การทำธุรกรรมล่าช้าในบางกรณี ดีมันนี่อาจจำเป็นต้องระงับจำนวนเงินที่ได้รับ ซึ่งการคืนเงินที่ได้รับจะเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมทั้งข้อบังคับที่มุ่งป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย)

9.2. ท่านมีสิทธิขอยกเลิกคำสั่งโอนเงินผ่านดีมันนี่ภายใน 14 วัน การขอยกเลิกต้องแจ้งให้ดีมันนี่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลที่ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการยกเลิกนี้ไม่สามารถใช้ได้หากดีมันนี่ได้จ่ายเงินให้กับผู้รับเงินก่อนที่จะได้รับคำขอยกเลิกของท่าน เมื่อท่านใช้สิทธิขอยกเลิกก่อนที่ดีมันนี่จะจ่ายเงินให้กับผู้รับเงิน ดีมันนี่จะคืนเงินต้นของการโอนให้กับท่านและจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ อย่างไรก็ตาม ดีมันนี่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการโอนให้แก่ท่านหากคำสั่งโอนเงินถูกยกเลิกตามคำขอของท่าน

9.3 ดีมันนี่จะคืนเงินให้กับท่านตามจำนวนเงินที่โอนในอัตราแลกเปลี่ยนของดีมันนี่กำหนดใช้ในช่วงเวลาที่มีการคืนเงิน แต่อย่างน้อยตามมูลค่าของจำนวนเงินที่โอนตราบเท่าที่ยังไม่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน วิธีการคืนเงินให้กับท่านขึ้นกับดุลพินิจของดีมันนี่ ซึ่งโดยทั่วไปจะโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ส่งเงิน และในบางกรณี การคืนเงินอาจจำเป็นต้องดำเนินการรับคืนที่สาขาของดีมันนี่

9.4. ดีมันนี่มีความรับผิดชอบต่อท่านในการดำเนินการโอนเงินให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งหมายความว่าดีมันนี่จะคืนเงินที่โอนและค่าธรรมเนียมการโอนแก่ท่าน หากการทำธุรกรรมโอนเงินดังกล่าวไม่สำเร็จหรือเกิดจากความผิดพลาดของดีมันนี่

10. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

11. ภาษา

การแปลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย

Last updated